Elan Gifts BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Elan Gifts BV doet er daarom alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Kort samengevat komt dat in ieder geval neer op onderstaande:

 • Wij verwerken klantgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (lees meer over deze doelen en type persoonsgegevens verderop in deze Privacy policy);
 • Wij verwerken allen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Indien wij persoonsgegevens niet direct van onze klanten /leveranciers ontvangen, vragen wij om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van orders / leveringen;
 • Wij hebben technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Denk hierbij aan 2FA en SSL-verbindingen;
 • Wij spelen geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Elan Gifts BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over offertes en/of opdrachten;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Administratieve doeleinden.

Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon;
 • Factuuradres;
 • Afleveradres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • BTW-nummer;
 • KvK-nummer;

De persoonsgegevens worden opgeslagen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Online aankopen / registratie

Het is bij Elan Gifts BV niet nodig om je online te registreren alvorens je over kunt gaan tot bestellen. Indien je online bestelt bij Elan Gifts BV, vragen wij alleen de informatie die nodig is om de bestelling voor u af te handelen (wij slaan geen klanteninformatie op van online aankopen). Nadat je akkoord bent bij de bestelling, wordt het betaaltraject overgenomen door  Multisafepay en in hun beveiligde omgeving afgehandeld.

Google Analytics

Elan Gifts BV maakt gebruikt Google Analytics zodat we kunnen monitoren hoe onze bezoekers de website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Online beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken maken wij gebruik van een beveiligde SSL-verbinding (Secure Sockets Layer) waarmee alle informatie vam onze klanten en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.  

Verwerking van persoonsgegevens van online nieuwsbrief / contactformulier

Wanneer een klant of prospect zich online inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangt de klant van ons periodiek een nieuwsbrief per e-mail op het door de klant aangegeven e-mailadres. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee men zich af kan melden.

Als de klant een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Persoonsgegevens van abonnees worden door Elan Gifts BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren over nieuws op het gebied van relatiegeschenken, kerstpakketten en promotionele producten;
 • Het informeren over nieuw producten en acties

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier nieuwsbrief op de website;
 • Verzoek van klant via contact(persoon) van Elan Gifts BV.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Elan Gifts BV de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • E-mailadres;
 • Reden van contact;

Verstrekking aan derden

Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft de volgende rechten omtrent de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

 • inzagerecht;
 • recht op rectificatie;
 • recht op verwijdering / vergetelheid;
 • recht op beperking van verwerking;
 • recht op kennisgevingsplicht;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht van bezwaar.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Elan Gifts BV kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Team Elan Gifts BV

Laatste update: 25 mei 2018

 

Vul je wensen in en ontvang binnen 24 uur een voorstel:

Niet gevonden wat u zocht? vul dit formulier in en ontvang binnen 24 uur een voorstel

Kies moment
Kies aantal/budget

Contactformulier