Algemene leveringsvoorwaarden Elan Gifts BV

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Elan Gifts: de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Elan Gifts BV”, gevestigd te Breda en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 60769408;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, personenvennootschap of andere entiteit die – al dan niet middels vertegenwoordiging – met Elan Gifts een overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie door of namens Elan Gifts een aanbod of offerte wordt of is gedaan of gericht, of aan wie in diens opdracht, door of namens Elan Gifts een levering wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens Elan Gifts een of meer diensten worden of zijn verricht;

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle overeenkomsten en aanbiedingen, inclusief offertes, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door Elan Gifts en Opdrachtgever overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van andere algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Elan Gifts en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, indachtig het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

2.4. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de strekking en in de geest van de algemene voorwaarden.

2.5. Indien Elan Gifts niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Elan Gifts, in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. AANBIEDINGEN

3.1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Elan Gifts niet, behalve indien en voor zover door Elan Gifts schriftelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. Alle door of namens Elan Gifts bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden Elan Gifts niettemin slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Elan Gifts zijn bevestigd.

3.3. Elan Gifts kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of getoonde prijzen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen of getoonde prijzen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Elan Gifts is gerechtigd om uitgebrachte aanbiedingen, acties of offertes tussentijds in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk/per e-mail is/zijn aanvaard.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elan Gifts niet tot het naleven van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen, tarieven of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING

4.1. Alle overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarvan, zijn slechts geldig, indien en voor zover deze door Elan Gifts schriftelijk zijn aanvaard.

4.2. Aan onderhandelingen over overeenkomsten of afwijkingen kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend totdat tussen partijen een schriftelijke afspraak/overeenkomst hierover tot stand is gekomen.

5. PRIJZEN

5.1. Elke prijsopgave of offerte is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven / offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Elan Gifts heeft het recht uitgebrachte prijsopgaven / offertes in te trekken, zolang deze nog niet is aanvaard door Opdrachtgever.

5.2. Alle getoonde prijzen zijn exclusief btw en/of verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

5.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van Elan Gifts gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Elan Gifts worden geheven c.q. door derden ten laste van Elan Gifts worden gebracht.

5.4. Elan Gifts is bij langlopende overeenkomsten (meer dan drie maanden, omvattende meerdere leveringen over meerdere periodes verspreid) of wanneer een overeenkomst tot stand komt met Opdrachtgever met betrekking tot levering(en) die in de toekomst gelegen zijn (minimaal drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst), gedurende de looptijd van deze overeenkomst(en) gerechtigd haar prijzen, tarieven en/of vergoedingen aan te passen op basis van ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt. Indien Elan Gifts deze wijzigingen doorvoert, zal Elan Gifts er naar streven de wijzigingen steeds minimaal één maand van tevoren aan te kondigen. Indien er door Opdrachtgever reeds is vooruit betaald, zal Elan Gifts het verschil op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever factureren.

6. FACTURERING EN BETALING

6.1. Tenzij Elan Gifts en Opdrachtgever anders overeenkomen, zal Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Elan Gifts betalen.

6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de voornoemde termijn(en), dan wel binnen een eventueel schriftelijk nadere overeengekomen of gestelde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofden dan ook, van Elan Gifts op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie nodig is. Vanaf dat moment zal Opdrachtgever aan Elan Gifts de wettelijke rente verschuldigd zijn, te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

6.3. Bezwaren tegen (de hoogte van) de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

6.4. Op al het door Elan Gifts geleverde geldt een eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van de door Elan Gifts geleverde zaken gaat pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Elan Gifts verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan.

6.5. Totdat het eigendom van de goederen op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd aan derden in gebruik te geven of te bezwaren. Verkoop door Opdrachtgever is uitsluitend toegestaan in de normale uitoefening van het bedrijf van Opdrachtgever.

6.6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van het bureau. Opdrachtgever staat in voor teruggave van de goederen.

6.7. Elan Gifts kan ten alle tijde bepalen dat de order door Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op voorschotbasis wordt betaald, voordat de order door Elan Gifts wordt geaccepteerd en verwerkt.

7. LEVERING, AFWIJKINGEN EN RISICO

7.1. De door Elan Gifts getoonde of verstrekte voorbeelden, samples, modellen, kleuren, afbeeldingen, brochures en overige specificaties gelden louter ter aanduiding en indicatie, zonder dat de respectievelijke goederen daaraan behoeven te beantwoorden.

7.2. Elan Gifts is niet verantwoordelijk voor (geringe) afwijkingen tussen de door Elan Gifts opgegeven en de werkelijke eigenschappen van aan Opdrachtgever geleverde of te leveren goederen, zoals maten, aantallen, kleuren, afbeeldingen, prestaties, etc. Deze kunnen nimmer reden zijn om de order niet te accepteren of te annuleren.

7.3. Opdrachtgever is gehouden met inachtneming van het voorgaande het geleverde te accepteren.  Elan Gifts is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in geleverde aantallen of (geringe) breuk tijdens verzending. Afwijkingen (meer/minder levering en/of breuk) van minder dan 5 (vijf) procent zullen in ieder geval als gering gelden. Eén en ander geldt ook indien sprake is van een her-levering. Wordt de levering in gedeelten uitgevoerd, dan kan Elan Gifts de tolerantie over de verschillende leveringen verdelen.

7.4. Indien en voor zover een termijn door Elan Gifts is aangegeven voor de levering, geldt deze steeds als indicatieve termijn. Deze is dus nimmer fataal, tenzij door partijen uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

7.5. Indien hierover niets anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico overgang van de goederen steeds op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan Opdrachtgever.

7.6. Indien Opdrachtgever de levering niet of niet tijdig afneemt, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Elan Gifts is in dat geval gerechtigd de goederen die betrekking hebben op de levering voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en de kosten voor opslag (en andere kosten) verschuldigd.

8. RETENTIERECHT

Op alle goederen welke zich van of namens Opdrachtgever onder Elan Gifts bevinden, ongeacht de oorzaak of de reden daarvan, heeft Elan Gifts een retentierecht zolang Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, ten opzichte van Elan Gifts heeft voldaan.

9. OVERMACHT

9.1. Elan Gifts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Elan Gifts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elan Gifts niet in staat is de verplichtingen na te komen.

9.3. Elan Gifts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Elan Gifts aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

9.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.5. Wanneer Elan Gifts ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elan Gifts gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10. KLACHTEN

10.1 Klachten over het door Elan Gifts geleverde dienen door Opdrachtgever per e-mail aan Elan Gifts te worden gemeld op het adres info@elan-gifts.nl, binnen 24 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen.  Daarbij dient door Opdrachtgever uitvoerig te worden beschreven wat de aard is van de klacht en dienen bewijsmiddelen te worden overhandigd/toegezonden, bijvoorbeeld foto’s of video’s die de klacht ondersteunen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarover de klacht is gerezen, onder zich te houden gedurende de afwikkeling van de klacht. Elan Gifts kan evenwel om afgifte van de goederen vragen, om de klacht nader te kunnen onderzoeken.

10.2. Elan Gifts zal de klacht in behandeling nemen en onderzoeken. Daarbij kan door Elan Gifts om nadere informatie worden gevraagd, die Opdrachtgever desgevraagd onverwijld zal leveren. Elan Gifts zal binnen 30 dagen na de eerste melding door Opdrachtgever een beslissing nemen over de klacht. Evenwel kan Elan Gifts de termijn verlengen met 30 dagen, bijvoorbeeld indien nader onderzoek of overleg met leveranciers nodig is.

10.3. Indien de klacht gegrond is, zal Elan Gifts in overleg met Opdrachtgever een oplossing aandragen. Indien de klant, op grond van – rekening houdend met deze voorwaarden of anderszins – ongegrond of onterecht blijkt te zijn, dan heeft Elan Gifts het recht om de kosten en de tijd die zij ten aanzien van het onderzoeken van de klacht heeft moeten maken, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal deze kosten alsdan voldoen.

10.4. Het inzetten van een klachtenprocedure schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1. Opdrachtgever vrijwaart Elan Gifts voor alle vorderingen van derden.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Elan Gifts jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Elan Gifts in een voorkomend geval ter zake uitkeert. Indien een schadegeval niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van Elan Gifts valt of indien Elan Gifts geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, doch onherroepelijk vaststaat dat Elan Gifts desalniettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van louter de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs verder beperkt tot het totaal van de (door Opdrachtgever) betaalde vergoedingen (excl. btw) bedongen voor de voorbije drie maanden.

11.3. De aansprakelijkheid van Elan Gifts voor indirecte schade waaronder – maar niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade verband houdende met inschakeling van derden en alle andere vormen van schade genoemd en bedoeld in dit lid, is uitgesloten.

11.4. Ook productaansprakelijkheid en letselschade is uitgesloten, tenzij Elan Gifts volgens de wet als producent wordt aangemerkt en haar aansprakelijkheid in dat kader als “producent” onherroepelijk vast staat. Ook in dat geval beroept Elan Gifts zich op de bepalingen van een eventueel ter zake door haar gesloten verzekering en (indien de schade niet onder enige dekking van de verzekering valt), de beperking van de vergoedingen als bedoeld in lid 2.

11.5. Elan Gifts is niet aansprakelijk voor schade of gebreken aan het geleverde, indien dit te maken heeft met ondeskundig of foutief gebruik, ongeschikte opslag/bewaring, etc.

11.6. Indien Opdrachtgever aan Elan Gifts opdracht heeft gegeven zaken te personaliseren en/of te (laten) voorzien van bedrukking, gravering, bestickering, etc., vrijwaart Opdrachtgever Elan Gifts voor eventuele inbreuk op rechten van derden met betrekking tot het ontwerp. Ook voor fouten in de door Opdrachtgever aan Elan Gifts toegezonden ontwerpen, logo’s teksten, etc., is Elan Gifts niet aansprakelijk.

11.7. Elan Gifts kan eventuele personalisering van goederen (en/of levering van producten) weigeren, indien dit – naar de mening van Elan Gifts - in strijd (kan) zijn met de goede zeden of anderszins aanstootgevend is / kan zijn. Elan Gifts is alsdan niet aansprakelijk.

11.8. Indien bepaalde producten of bepaalde afbeeldingen / teksten / logo’s, etc. in een bepaald land of bepaalde regio niet zijn toegestaan, dan kan Opdrachtgever Elan Gifts hiervoor niet aansprakelijk houden of ter verantwoording roepen.  Opdrachtgever is bij verspreiding altijd zelf verantwoordelijk om één en ander te onderzoeken.

11.9. Voorts is Elan Gifts niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) termijnoverschrijding in het geleverde, bijvoorbeeld door (te) laat door Opdrachtgever aangeleverde informatie, logo’s, etc.

11.10. Aansprakelijkheid van Elan Gifts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Elan Gifts onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens een redelijke termijn ter nakoming wordt gesteld, en Elan Gifts ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Elan Gifts in staat is adequaat te reageren.

11.11. Alle beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen, indien vast staat dat Elan Gifts opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

12. PRIVACY

12.1. Contactgegevens van Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger(s) worden door Elan Gifts verwerkt overeenkomstig de AVG / GDPR (Europese Privacywetgeving).

12.2. Elan Gifts verwerkt deze privégegevens niet langer dan noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst of een (langere) samenwerking tussen Opdrachtgever en Elan Gifts. Elan Gifts verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn in het kader van deze samenwerking / overeenkomst.

12.3. Elan Gifts verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

13. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten de totstandkoming daarvan, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. De rechter in het Arrondissement Zeeland-West Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die rijzen ten aanzien van enige overeenkomst tussen Opdrachtgever en Elan Gifts kennis te nemen. Niettemin heeft Elan Gifts steeds het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet / regelgeving bevoegde rechter.

Vul je wensen in en ontvang binnen 24 uur een voorstel:

Niet gevonden wat u zocht? vul dit formulier in en ontvang binnen 24 uur een voorstel

Kies moment
Kies aantal/budget

Contactformulier